โครงการแล้วเสร็จ

Pleno Phaholyothin-Watcharapol (พลีโน่ พหลโยธิน-วัชรพล)
เจ้าของโครงการ:
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

 

โครงการตั้งอยู่ใน : ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

เนื้อที่โครงการ 31-0-78.3 ไร่ จำนวน 321 ยูนิต

โครงการเริ่มก่อสร้าง : ปี 2560 

เสร็จทั้งโครงการ : ปี 2562