อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี